An improved ileal conduit surgery for bladder cancer with fewer complications

Zhiyong Li, Zhuowei Li, Kai Yao, Zike Qin, Hui Han, Yonghong Li, Pei Dong, Yunlin Ye, Yanjun Wang, Zhiming Wu, Zhiling Zhang, Fangjian Zhou

Department of Urology, Sun Yat-sen University Cancer Center; State Key Laboratory of Oncology in South China; Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, Guangdong 510060, P. R. China


Full text